• Het ambitieuze installatiebedrijf in Drachten

    Meedenkers en uitvoerders!

    Twee paarse vlaggen met het bedrijf DonkerVeenstra erop. Bovenaan het groen en blauwe logo van DonkerVeenstra. Blauwe lucht als achtergrond.

Privacyverklaring

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. DonkerVeenstra respecteert de privacy van u als klant, (keten)partner, leverancier, websitebezoeker of andere relatie (hierna gezamenlijk te noemen: relatie), en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens binnen DonkerVeenstra, waaronder ook die verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van onze website. We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

De directie en het management van DonkerVeenstra speelt een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. DonkerVeenstra geeft met dit beleid een duidelijke richting aan dit onderwerp en laat zien dat zij uw privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, waaronder alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van DonkerVeenstra. Onder DonkerVeenstra verstaan we de volgende entiteiten;
– DonkerVeenstra
– DonkerVeenstra solar
– DonkerVeenstra utiliteit
– DonkerVeenstra service & onderhoud
– DV Materieel BV
– DV B.V.

Onder onze website verstaan we de volgende websites;
– donkerveenstra.nl

De directie ziet toe op de uitvoering van het privacybeleid en houdt de medewerkers continu van dit beleid en de daaruit volgende afspraken op de hoogte. Heeft u ondanks onze inspanningen het gevoel dat er omtrent gegevensverwerking iets fout gaat, laat ons het z.s.m. weten via info@donkerveenstra.nl of telefonisch via +31(0)85-0711848. U kunt uw vraag richten aan onze functionaris gegevensbescherming. Heeft u desondanks een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door onze organisatie? Dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens
DonkerVeenstra verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en/of vrijwillig door de relatie aan ons ter beschikking is gesteld. DonkerVeenstra verzamelt persoonsgegevens door het uitlezen van een verstrekte opdracht, informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties, door het uitlezen van bankbetalingen en door het uitlezen van bepaalde acties of evenementen. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer van de bezoeker. Bij bankbetalingen gericht aan DonkerVeenstra verzamelen wij het bankrekeningnummer.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor:
– Om goederen en diensten bij u te leveren;
– Om u te bellen of mailen voor het geval dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
– Het uitbrengen van (een) door u aangevraagde offerte of informatie;
– U te informeren over wijziging van onze diensten en producten;
– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder aan klanten;
– Het factureren van een aan ons verstrekte opdracht;
– Het afhandelen van uw betaling in onze (financiële) administratie;

Dataminimalisatie
DonkerVeenstra verwerkt alleen persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze verwerkt worden en streeft dan ook naar minimale gegevensverwerking. Waar dat mogelijk is worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Integriteit en vertrouwelijkheid
DonkerVeenstra gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. DonkerVeenstra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. DonkerVeenstra treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen en richtlijnen.

Derden
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw e-mailadres niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Cookiebeleid
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren. Om u optimaal van dienst te zijn, plaatst deze website “tracking cookies” op uw computer. Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie terug halen over uw eerdere bezoek. Het profiel dat van u wordt gemaakt, wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons bekend, maar alleen om de getoonde inhoud af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk is voor u. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt u alleen zelf doen aangezien deze op uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Cookie Google
Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Social media
Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn en/of Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) goed door om te kunnen zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

Links
Op onze website is een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst. DonkerVeenstra kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. DonkerVeenstra raadt de bezoeker aan om de privacyverklaringen van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

Uw rechten
U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een e-mail te sturen aan info@donkerveenstra.nl. Vermeld in de e-mail duidelijk tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen 4 weken antwoord. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van DonkerVeenstra. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer
Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. DonkerVeenstra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien daarom af van elke aansprakelijkheid.